Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Công ty cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Xem chi tiết: Tại đây.