Tài liệu pháp lý

Tài liệu pháp lý

Công bố thông tin: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ công ty đã sửa đổi.

Công bố thông tin: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ công ty đã sửa đổi.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ công ty đã sửa đổi. Xem chi tiết: Tại đây.
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Freco Việt Nam.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Freco Việt Nam.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Freco Việt Nam. Xem chi tiết: Tại đây.
Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty – Công ty cổ phần Freco Việt Nam. Xem chi tiết: Tại đây.
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Freco Việt Nam. Xem chi tiết: Tại đây.
Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Freco Việt Nam. Xem chi tiết: Tại đây.