Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 13/06/2024 thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ Tổ Chức Tín Dụng/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với Tổ Chức Tín Dụng.

Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 13/06/2024 thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ Tổ Chức Tín Dụng/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với Tổ Chức Tín Dụng.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 13/06/2024 về việc thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ Tổ Chức Tín Dụng/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với Tổ Chức Tín Dụng. Xem chi...
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT về bổ nhiệm Giám Đốc tài chính.

Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT về bổ nhiệm Giám Đốc tài chính.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 12/06/2024 thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quang giữ chức vụ Giám Đốc tài chính Công ty. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Công bố thông tin: Nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 14/05/2024, Công ty Cổ phần Freco Việt Nam đã nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 147827/24 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/05/2024. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ công ty đã sửa đổi.

Công bố thông tin: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ công ty đã sửa đổi.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ công ty đã sửa đổi. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công bố thông tin: Nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công bố thông tin: Cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Xem chi tiết: Tại đây.
Công bố thông tin: Thư mời cổ đông và Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công bố thông tin: Thư mời cổ đông và Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin về Thư mời cổ đông và Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Xem chi tiết: Tại đây.