Công bố thông tin
Công bố thông tin
Công bố thông tin: Cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xem chi tiết: Tại đây.