Công bố thông tin
Công bố thông tin
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 13/06/2024 thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ Tổ Chức Tín Dụng/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với Tổ Chức Tín Dụng.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 13/06/2024 về việc thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ Tổ Chức Tín Dụng/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với Tổ Chức Tín Dụng.

Xem chi tiết: Tại đây.