Công bố thông tin
Công bố thông tin
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT về bổ nhiệm Giám Đốc tài chính.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 12/06/2024 thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quang giữ chức vụ Giám Đốc tài chính Công ty.

Xem chi tiết: Tại đây.