Công bố thông tin
Công bố thông tin
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024 Thông qua Phương án nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Vinasolar Việt Nam.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024 Thông qua Phương án nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Vinasolar Việt Nam.

Xem chi tiết: Tại đây.