Công bố thông tin
Công bố thông tin
Công bố thông tin: Nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố nội dung Nghị quyết  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xem chi tiết: Tại đây.