Công bố thông tin
Công bố thông tin
Công bố thông tin: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ công ty đã sửa đổi.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ công ty đã sửa đổi.

Xem chi tiết: Tại đây.