Tin tức
Tin tức
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ-HĐQT thông qua việc nhượng bán tài sản.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ-HĐQT ký ngày ngày 10/10/2023 thông qua việc nhượng bán tài sản.

Xem chi tiết: Tại đây.